Povinně zveřejňované informace

INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ DLE USTANOVENÍ § 5 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Povinný subjekt:

sto Zubří a jeho orgány

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

IČ: 00304492

č.ú. 2221-851/0100

Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Samospráva města Zubří (dále jen „Město“), jakož i všech ostatních obcí v našem státě, byla obnovena dnem voleb do zastupitelstev obcí v roce 1990 na základě ústavního zákona č.294/1990Sb., a zákona č.367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení). Zubří bylo stanoveno městem k 22.2.2002 dle Rozhodnutí č. 99 předsedy Poslanecké sněmovny.

Orgány Města:

Zastupitelstvo města (dále jen „ZM“) – 21 členů vzešlých z voleb

Rada města (dále jen „RM“) – 7 členů

a) Starosta města – volený ZM

b) Místostarosta – volený ZM

Městský úřad Zubří – tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem a zaměstnanci města zařazenými do městského úřadu

Podmínky a principy činnosti povinného subjektu:

Právní poměry Města, principy a podmínky činnosti Města a jeho orgánů jsou upraveny zejména Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a i dalšími souvisejícími právními předpisy.

Město je právnickou osobou – veřejnoprávní korporací, jejímž základním úkolem je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Město je povinno při své činnosti dbát na ochranu veřejného zájmu vyjádřeného v zákonech a v jiných právních předpisech.

Město je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Orgány Města vedle spravování vlastních záležitostí města rovněž vykonávají státní správu, kterou stát na město zákonem přenesl, a to ve správním obvodu samotného Města.

Činnosti a úkoly Města zařazujeme buď do oblasti samostatné působnosti obce nebo do oblasti přenesené působnosti obce.

Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti nebo výkon státní správy správními úřady, a další záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěřují zákony. Typickými činnostmi patřícími do oblasti samostatné působnosti obcí je hospodaření s majetkem obce, správa městských budov a objektů sloužících veřejnosti, správa místních komunikací, schvalování územního plánu, ale také např. péče o rozvoj kultury a sportu na místní úrovni.

V oblasti přenesené působnosti obce vykonává Město za stát státní správu ve věcech, které stanoví zákony. Mezi činnosti prováděné v přenesené působnosti patří například vedení evidence obyvatel, vedení matriky, vydávání občanských průkazů, správa na úseku odpadů, ochrana ovzduší, vybírání místních poplatků, apod.

Občané Města:

Občany Města jsou fyzické osoby, které jsou státními občany České republiky a jsou ve Městě přihlášeny k trvalému pobytu.

ORGÁNY MĚSTA:

Zastupitelstvo města Zubří

Je složeno z členů Zastupitelstva, kteří jsou voleni oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období je 4 leté, počet jeho členů je 21

Zastupitelstvu je vyhrazeno:

– schvalovat program rozvoje obce, schvalovat územní plán,

– schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační   složky   obce,  schvalovat   jejich zřizovací listiny,

– rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací   smlouvy   a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených

– právnických osobách, delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

– navrhovat  zástupce  obce  do  ostatních  orgánů obchodních   společností,   v   nichž   má   obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, navrhovat  změny  katastrálních  území  uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,

– stanovit počet členů rady obce,

– volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce,

– určovat   funkce,   pro   které   budou   členové zastupitelstva obce uvolněni,

– zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

– stanovit  výši odměn  neuvolněným členům zastupitelstva obce,

– zřizovat a zrušovat obecní policii,

– rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

– rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

– udělovat  a  odnímat  čestné  občanství  obce  a ceny obce,

– stanovit  zásady  pro  poskytování  cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,

– rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy  zastupitelstva  obce,  za  výkon  funkce členů výborů,

– rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní  předpis nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

– poskytování věcných darů ve výši nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

– poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých  případech  občanským  sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových  aktivit,   prevence   kriminality a ochrany životního prostředí,

– uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem, peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,    vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

– zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

– dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

– postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo  půjčky,  o  poskytnutí  dotace,  o  převzetí dluhu,   o  převzetí   ručitelského   závazku,   o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, zastavení nemovitých věcí,

– vydání komunálních dluhopisů.

 

Výbory zastupitelstva:

Finanční výbor,

Kontrolní výbor,

Rada města Zubří

Je výkonným orgánem Města v oblasti samostatné působnosti, je volena zastupitelstvem města

Radě je vyhrazeno

– zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,

– plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu,

– rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,

– vydávat nařízení obce,

– projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady obce,

– stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,

– na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,

– zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

– kontrolovat  plnění  úkolů  obecním  úřadem  a komisemi v oblasti samostatné působnosti,

– stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním  úřadu  a  v  organizačních  složkách obce,

– ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,

– přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,

– rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,

– stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

– schvalovat organizační řád obecního úřadu, plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

 

 

Starosta

Je volen Zastupitelstvem z řad jeho členů

Zastupuje Město navenek a stojí v čele Městského úřadu Zubří

– jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka, stanoví jeho plat,

– odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,

– může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit  komisi  výkon  přenesené  působnosti  v určitých věcech,

– může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

– odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,

– rozhoduje  o  záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,

– plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele  podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

Městský úřad

Je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem a zaměstnanci města; V čele úřadu je starosta.

V samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a pomáhá komisím a výborů v jejich činnosti.

Vykonává přenesenou působnost.

V případě pověřeného úřadu a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka, který je zaměstnancem obce, v ostatních obcích může být tato funkce zřízena.

Tajemník úřadu

– je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

– zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu,

– plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, stanoví platy všem zaměstnancům,

– plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do obecního úřadu,

– vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád a další vnitřní směrnice, nevydává-li je rada

– zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady s hlasem poradním.

Organizační součásti Městského úřadu:

Místní knihovna Zubří

Muzeum Zubří

PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ NEBO ZŘÍZENÉ MĚSTEM:

Příspěvkové organizace

Základní škola Zubří, okres Vsetín, Hlavní 70, statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Tomáš Randýsek

Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, ředitelka: Irena Dukátová

Mateřská škola DUHA, Zubří, Na Potoku 369, ředitelka: Bc. Vladimíra Janošková

Jednotky sboru dobrovolných hasičů

JSHD I – velitel: Miroslav Koleček – Převrátí 497

JSHD II – velitel:

 

ČLENSTVÍ VE SVAZKU OBCÍ:

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, Vsetín

Sdružení obcí Mikroregionu Rožnovsko, Masarykovo nám. 128, Rožnov p. R.

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ:

Místní akční skupina Rožnovsko, OÚ Zašová 36, 756 51

MAJETKOVÁ ÚČAST NA SPOLEČNOSTECH:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

 

INFORMACE O MÍSTĚ PODÁNÍ ŽÁDOSTISTÍŽNOSTINÁVRHUPODNĚTU ČI JINÉHO DOŽÁDÁNÍ A O MÍSTĚ ZÍSKÁNÍ ROZHODNUTÍ

Místo a způsob podání žádosti, stížnosti, návrhu, podnětu či jiného dožádání:

– písemně, osobně na  podatelně MěÚ Zubří, U Domoviny  234, 756 54  Zubří,  nebo prostřednictvím pošty

– v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, zasláním na adresu: podatelna@mesto-zubri.cz nebo předáním na technickém nosiči dat na podatelně MěÚ anebo prostřednictvím pošty

ústně do protokolu, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, na odboru, který vydal napadené rozhodnutí, nebo který připravoval podklady pro rozhodnutí voleného orgánu Města.

Na podatelnu je možné se obrátit v kterýkoliv pracovní den ve stanovené pracovní době, na jiné pracoviště – Odbor kultury, Hamerská 10 – v úřední dny ve stanovených úředních hodinách.

1)    Postup a lhůty při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání   

Žádosti a podání ve správním řízení

Postup vyřizování podání ve správním řízení je upraven zákonem č.500/2004Sb., správní řád, v platném znění. Správní řád je obecným právním předpisem upravující základní zásady a pravidla správního řízení, který se užije vždy tam, kde zvláštní správně právní předpis (např. stavební zákon) nestanoví jinak.

Některé lhůty ve správním řízení podle správního řádu:

postoupení podání příslušnému orgánu … bezodkladně

pro vydání rozhodnutí           … v jednoduchých věcech bezodkladně

… standardně do 30 dnů od zahájení řízení

… ve složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení

nastoupení fikce doručení při nevyzvednutí … doručované písemnosti 10. den od uložení

vyvěšení písemnosti při doručení               … veřejnou vyhláškou 15 dnů

pro podání odvolání                                 … do 15 dnů od oznámení rozhodnutí

 

Žádosti a podání v daňovém řízení

Daňové řízení je komplexně upraveno zákonem č.280/2009Sb., daňový řád, v platném znění.

Daňové řízení v činnosti obcí se uplatňuje při správě místních poplatků , odvodů za porušení rozpočtové kázně u dotací z obecního rozpočtu a zejména při placení a vymáhání místních poplatků, poplatků sankční povahy a pokut, které jsou příjmem obecního   rozpočtu. Lhůty v řízení podle zákona o správě daní a poplatků:

postoupení podání příslušnému správci daně           … neprodleně

vyměření místního poplatku platebním výměrem    … do 3 let od roku vzniku povinnosti

pro podání odvolání   … do 30 dnů ode dne následujícího po doručení rozhodnutí

pro podání námitky   … do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o úkon

nastoupení fikce doručení při nevyzvednutí doručované písemnosti … 15. den od uložení

vyvěšení oznámení při doručení veřejnou vyhláškou  … 15 dnů

promlčení práva vymáhat nedoplatky … po 6 letech po roce splatnosti nebo po roce provedení úkonu, nejpozději do 20 let od roku splatnosti

Stížnosti a petice

Výkon ústavně zaručeného petičního práva upravuje zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním.

Lhůty při vyřizování stížností a peticí:

Vyřízení (odpověď)          … do 60 dnů od doručení do 30 dnů od doručení

Postoupení příslušnému  … do 5 dnů od doručení do 5 dnů od doručení orgánu

Žádosti a podání při poskytování informací

Podmínky práva svobodného přístupu k informacím a základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány, upravuje zákon č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a pro speciálně vymezený okruh informací se postupuje dle zákona č.123/1998Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění. Podrobnější pravidla vyřizování žádosti o informace upravuje vnitřní předpis vydaný radou  města. Město a jeho orgány poskytují informace zveřejněním nebo na základě žádosti.

Zveřejňované informace jsou např.:

–  usnesení zastupitelstva

–  usnesení rady

–  obecně závazné vyhlášky a nařízení města Zubří

–  návrh rozpočtu Města na příslušný kalendářní rok

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

–          na Úřední desce Městského úřadu Zubří

–          prostřednictvím internetu (www.mesto-zubri.cz)

–          na vývěskách města

–          v Zuberských novinách

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

Poskytnutí informací        … do 15 dnů od přijetí

… do 30 dnů od obdržení žádosti nebo upřesnění žádosti

Prodloužení lhůty             … až o 10 dnů až o 30 dnů pro poskytnutí informací Rozhodnutí o odepření

… ve lhůtě pro poskytnutí ve lhůtě pro zpřístupnění informací Odkázání žadatele

… do 7 dnů od přijetí žádosti

… do 15 dnů od obdržení žádosti zveřejněnou informaci

Výzva k upřesnění žádosti  …  do 7 dnů od podání žádosti

… do 15 dnů od obdržení žádosti

Lhůta k upřesnění žádosti   … do 30 dnů od výzvy do 15 dnů od doručení výzvy

Lhůta pro podání odvolání   … postupuje se dle správního řádu

 Jiné žádosti a podání v samostatné působnosti

Postup a lhůty vyřizování jiných než výše uvedených žádostí, zejména jde-li o žádosti a podání v samostatné působnosti obcí, se řídí zákonem o obcích a rozhodnutími orgánů Města.

Lhůta k vyřízení, jde-li o věc patřící do rozhodování zastupitelstva města, je 90 dnů od podání, jde-li o věc patřící jinému orgánu Města, pak do 60 dnů od podání.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A INFORMACEKDE A KDY JSOU TYTO PŘEDPISY K NAHLÉDNUTÍ

 1)    Právní předpisy, podle nichž Město a jeho orgány jednají a rozhodují:

Ústavní     zákon    č.1/1993Sb., Ústava     České republiky, ve znění ústavních zákonů: č.347/1997Sb., č.300/2000Sb., č.395/2001Sb., č.448/2001Sb.,  č.395/2001Sb.,     č.515/2002Sb.

Listina   základních   práv   a   svobod   vyhlášená usnesením  předsednictva  ČNR  č.2/1993  Sb.,  ve znění    ústavního    zákona    č.    162/1998    Sb.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon   č.   314/2002   Sb.,   o   stanovení   obcí   s pověřeným  obecním  úřadem  a  stanovení  obcí  s rozšířenou působností

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Zákon   č.    85/1990   Sb.,    o    právu   petičním

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů

Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon   č.   133/1985  Sb.,   o   požární   ochraně

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání (školský zákon)

Zákon  č.  565/1990  Sb.,  o  místních  poplatcích

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon ověřování)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

Zákon  č.  133/2000  Sb.,  o  evidenci  obyvatel  a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon  č.  301/2000  Sb.,  o  matrikách,  jménu  a příjmení a změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách  a  o  změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů

2)    Právní předpisy, které upravují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace:

Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993Sb.

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

3)    Právní předpisy Města:

Obecně závazné vyhlášky města Zubří a nařízení města Zubří.

4)     Nahlížení do právních předpisů:

Zákony případně další  právní předpisy jsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů, právní předpisy Města jsou vyhlašovány na Úřední desce MěÚ Zubří.

Platné právní předpisy Města jsou trvale přístupné na internetových stránkách Města (www.mesto-zubri.cz), v písemné podobě lze do nich nahlédnout v úřední dny v úředních hodinách na MěÚ Zubří u tajemníka.

Sbírky   zákonů   v   elektronické   podobě   jsou   přístupné   na   stránkách   Ministerstva   vnitra (www.mvcr.cz).

Sbírky zákonů od roku 1989 jsou k nahlédnutí v úřední dny v úředních hodinách na MěÚ Zubří u starosty nebo tajemníka.