Rada města 2014 – 2018

1

 

Zvolená rada města:

 

Ing. Lubomír Vaculín ( starosta města ) 

Mgr. Stanislav Petružela ( místostarosta )

Radka Dvořáková

Bc. Vladimíra Janošková

Robert Jurajda

Aleš Měrka

Milan Zeman

 

 

Rada města na Wikipedii

 

Rada (jednací řád)

Rada města Zubří (dále také jen „RM”) vydává dle §101 odst. 4 zákona č.128/2000Sb., o obcích, (obecní zřízení), (dále jen „zákon“) v platném znění, tento jednacím řád Rady města Zubří:

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád Rady města v souladu se zákonem upravuje přípravu, svolání, obsah, způsob a průběh jednání, rozhodování a usnášení, zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení RM a kontrolu plnění přijatých usnesení, jakož i další otázky.
(2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách jednání, rozhoduje RM v mezích platných právních předpisů.
(3) Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení a odvolávání Zastupitelstvem města Zubří.
(4) Schůze RM jsou neveřejné s tím, že se jich dále může účastnit nebo účastní:
a) Tajemník městského úřadu s hlasem poradním,
b) Zapisovatel, kterým je zaměstnanec města Zubří zařazený do Městského úřadu, určený dle pracovního zařazení a náplně k výkonu práce asistenta agend u orgánů státní správy, samosprávy,
c) Předkladatelé, zpracovatelé materiálů a důvodový zpráv,
d) Pozvaní hosté, o jejichž účasti rozhodl starosta nebo RM.
(5) Přítomnost všech osob a účast na chůzi RM se dokládá podpisem v prezenční listině.

Čl. 2 – Pravomoci RM

(1) RM je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za výkon své činnosti odpovídá Zastupitelstvu města Zubří.
(2) V oblasti samostatné působnosti vykonává RM pravomoci vymezené v § 102 zákona.
(3) V oblastech přenesené působnosti rozhoduje RM jen tehdy, stanoví-li tak zákon.
(4) Rada města Zubří schvaluje rozpočtová opatření v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č.128/2000Sb., o obcích, v platném znění, a § 16 odst.2, 3 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtovým opatřením se rozumí změna rozpočtu ve výši max. 100.000,- Kč na jednotlivých paragrafech rozpočtu.

Čl.  3 – Svolávání schůze RM

(1) Rada města Zubří se schází podle potřeby. Schůzi RM svolává starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, v jeho nepřítomnosti starostou pověřený jiný člen RM, a to zpravidla na základě písemné pozvánky s navrženým programem jednání schůze RM spolu s písemnými materiály.
(2) V odůvodněných, naléhavých, mimořádných případech může starosta svolat schůzi RM telefonicky nebo e-mailem.

Čl.  4 – Příprava schůze RM

(1) Přípravu schůze RM dle návrhu jejího programu organizuje starosta, dohled nad přípravou podkladů a materiálů schůze RM vykonává tajemník MěÚ.
(2) Starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odborů a popř. člen rady stanoví ve spolupráci a po dohodě zejména:
a) dobu a místo jednání schůze RM,
b) jednotlivé záležitosti (body programu) pro projednání na chůzi RM,
c) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
d) formu a druh podkladů jednotlivých záležitostí (bodů programu) pro projednání s tím, že návrhy a podklady pro projednávání se předkládají dle dohodnutého pořadí písemně ve formě důvodové zprávy nebo ve výjimečných případech ústně na schůzi RM.
(3) Předkladateli materiálů (důvodových zpráv) jsou:
a) členové RM nebo ZM,
b) tajemník městského úřadu,
c) vedoucí odborů městského úřadu, popř. pověření zaměstnanci příslušného odboru,
d) další osoby, které k tomu byly vyzvány.
(4) Písemné materiály (důvodové zprávy), určené pro schůzi RM předkládá příslušný navrhovatel v počtu 8 výtisků tajemníkovi městského úřadu, tak, aby byly všem členům RM doručeny nejpozději 3 dny přede dnem schůze RM; tajemník MěÚ zajistí, aby materiály pro schůzi RM byly členům RM zaslány, a to i v elektronické podobě.
(5) Písemné materiály (důvodové zprávy) pro schůzi RM v hlavních bodech programu obsahují:
a) název materiálu s uvedením odboru MěÚ, jména zpracovatele a spisový znak,
b) textovou důvodovou zprávu s vymezením podstatných náležitostí a okolností překládané záležitosti,
c) stanovisko odboru MěÚ, zpracovatele, popř. doporučení, s uvedením důvodů pro navrhované,
d) návrh usnesení, popř. formulace stanoviska – závěru.
(6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům RM komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

Čl. 5 – Účast členů RM na schůzi

Členové RM jsou povinni se zúčastnit každé schůze, jinak jsou povinni se předem omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

Čl. 6 – Pořad a průběh jednání schůze RM

(1) Body programu schůze RM navrhuje a jejich projednávání řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo pověřený člen RM.
(2) Na schůzi RM se jedná o věcech, které byly dány na program a o návrzích, které jsou aktuálně předloženy na schůzi RM.
V případě, že nový bod programu nebo některý bod původního programu nelze řádně projednat bez dodatečných podkladů, RM může rozhodnout o zařazení tohoto bodu do programu některé z příštích schůzí RM a jmenovat zodpovědnou osobu za zajištění dodatečných podkladů.
(3) Den konání a začátek schůze RM je stanoven v písemné pozvánce. Schůze RM probíhají zpravidla do 20:00 hod. s tím, že o projednání bodů programu, které nebudou v uvedené době projednány, rozhodne RM tak, že:
a) RM bude ve schůzi pokračovat do vyčerpání všech bodů programu,
b) RM schůzi přeruší a bude pokračovat v projednávání ve stanovený den,
c) RM schůzi ukončí a neprojednané body programu odloží na program příští schůze RM.
(4) RM může k jednotlivým bodům programu přizvat další osoby příslušné k podání vysvětlujících a doplňujících informací.
(5)  Starosta zahajuje, přerušuje a ukončuje schůzi, řídí hlasování, jeho výsledek zjišťuje a
vyhlašuje. Dbá o to, aby schůze měla pracovní charakter a věcný průběh.
(6) Není-li v době stanoveného začátku schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů RM, posouvá se začátek jednání o 30 minut. Pokud ani po uplynutí této doby není přítomna nadpoloviční většina všech členů RM nebo v průběhu jednání klesne pod tuto nadpoloviční většinu, ukončí starosta schůzi a svolá ve lhůtě 7 dnů novou schůzi RM k témuž, případně zbývajícímu programu. V tomto případě se k pozvánce na zasedání již nepřikládají žádné materiály k projednání.
(7) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že schůze byla řádně svolána, konstatuje    přítomnost nadpoloviční většiny členů RM a po případném doplnění o nové body navrhnuté členy RM nechá schválit program.
(8) Úvodní slovo k jednotlivým bodům programu přednáší předkladatel.
(9) Do diskuse se přihlašují členové RM v průběhu schůze. Bez ohledu na pořadí diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi RM, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
(10) Do diskuse se mohou přihlásit: starosta, místostarosta, členové RM, tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ nebo další osoby, pokud jsou předkladateli, nebo byli pozváni na schůzi RM.

Čl. 7 – Hlasování

(1) Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
(2) Členové RM hlasují veřejně, zvednutím ruky, v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování.
(3) Vyžaduje-li  povaha  usnesení,  aby RM hlasovala o jednotlivých bodech navrženého   usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta.
(4) Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.
(5) V případě, že je návrh usnesení předložen v několika variantách, schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

Čl. 8 – Usnesení Rady města

(1) Návrh usnesení předkládá RM předkladatel. Pokud byly během projednávání přijaty pozměňující návrhy a doplňky, zpracuje předkladatel nové znění návrhu na usnesení.
(2) Usnesení musí odpovídat výsledkům a závěrům jednání, text usnesení musí být přesný, stručný, jasný, konkrétní a kontrolovatelný s tím, že jeho vypovídající a informativní funkce musí být jednoznačná.
(3) Starosta pozastaví výkon usnesení RM, má li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.
(4) Usnesení RM podepisuje starosta a místostarosta. Tajemník MěÚ vyhotoví do tří pracovních dnů od podepsání usnesení potřebný počet kopií vyhotovení, která následně doručí:
a) členům RM,
b) členům ZM,
c) vedoucím odborů MěÚ,
d) dalším zaměstnancům zařazeným do MěÚ;
Kopie usnesení se doručují členům RM spolu s materiály pro další následující schůzi RM, členům ZM spolu s materiály pro příští zasedání ZM, pokud se kopie usnesení nedoručí dříve.
(5) Zveřejnění usnesení RM se provádí prostřednictvím zveřejnění výběru usnesení v místním tisku a na internetových (webových) stránkách města Zubří.
(6) Městský úřad zajistí organizační opatření k zabezpečení usnesení RM. Návrhy předkládají starosta, místostarosta, tajemník.
(7) Kontrolu plnění usnesení provádí Rada města nejméně 4 x ročně.

Čl. 9 – Ukončení schůze Rady města

Starosta prohlásí schůzi RM za ukončenou, pokud byl program vyčerpán a byla přijata usnesení. Starosta rovněž prohlásí schůzi RM za ukončenou, pokud klesl počet přítomných členů pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech zasedání svolá znovu do 7 kalendářních dnů.

Čl. 10 – Komise Rady města

(1) Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise RM.
(2) Starosta může po projednání s ředitelem Krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti dle § 103 odst.4 zákona o obcích.
(3) Komise je ze své činnosti odpovědná RM.
(4) Komise může pro své účely přípravy jednání, jednání, usnášení a další přijmout Jednací řád Komise RM s tím, že tento musí být předložen RM ke schválení.

Čl. 11 – Organizačně technické záležitosti 

(1) RM pořizuje ze své schůze zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník městského úřadu. Zápis podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným starostou pověřeným radním.
V zápise se vždy uvádí:
a) číslo schůze RM a datum konání,
b) dobu zahájení a dobu ukončení,
c) jména přítomných resp. nepřítomných členů RM,
d) sdělení o tom, zda se ze schůze RM pořizuje či nepořizuje zvukový záznam,
e) označení zapisovatele, pokud jím není tajemník MěÚ,
f) pořad schůze RM,
g) průběh a výsledek jednání,
h) průběh a výsledek hlasování,
i) přijatá usnesení,
j) podpisy.
(2) Zápis ze schůze RM se pořizuje do 7 dnů od jejího konání. O námitkách RM proti zápisu rozhoduje nejbližší schůze RM. Zápis ze schůze rady je uložen u městského úřadu k nahlédnutí.
(3) Ze schůze RM se pořizuje i zvukový záznam, pokud RM nerozhodne jinak po zahájení příslušné schůze RM.
(4) Zápis ze schůze RM vypracovává, pokud tak nečiní tajemník MěÚ, příslušný zaměstnanec města zařazený do městského úřadu, v souladu s jeho pracovním zařazením a náplní práce, na základě pokynů tajemníka městského úřadu. RM si vyhrazuje právo na určení osoby pro vypracování zápisu schůze.
(5) Městský úřad vede evidenci usnesení jednotlivých schůzí RM.

Čl. 12 – Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se Jednací řád obecní rady obce Zubří přijatý dne 21.11.2000 na 48. schůzi Obecní rady usnesením č. RO 48/577
(2) Tento jednací řád schválila Rada města Zubří na své 3. schůzi konané dne 14.12.2010 usnesením č. RM 3/60.
(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení na schůzi RM.

Sdílet.

About Author