Zastupitelstvo města 2014 – 2018

1

Zvolení zastupitelé dle pořadí stran:

1. Aleš Měrka

2. Ing. Jiří Oplatek

3. Ing. Vladimír Krupa

4. Ing. Josef Majer

5. Mgr. Jana Mikulenková

6. Ing. Jana Hrstková

7. Vlastislav Janků

8. MUDr. Vladislava Machová

9. Josef Svák

10. Mgr. Jiří Krupa

11. Ing. Lubomír Vaculín

12. Mgr. Stanislav Petružela

13.  Bc. Vladimíra Janošková

14. Robert Jurajda

15. Mgr. Tomáš Randýsek

16. Ing. Ph.D. Pavel Halamíček

17. Ing. Petr Smoček

18. Michal Balhárek

19. Zuzana Ondřejová

20. Milan Zeman

21. Radka Dvořáková

 

Plán konání RM a ZM v roce 2017 ZDE

Plán konání RM a ZM v roce 2016 ZDE

Plán konání RM a ZM v roce 2015 ZDE

 

Zastupitelstvo na Wikipedii

Přírucka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014_elektronická verze

 

Zastupitelstvo (jednací řád)

Zastupitelstvo města Zubří, (dále jen „ZM”), se usneslo a vydalo podle § 96 zákona  č.128/2000Sb., o obcích, (obecní  zřízení), v platném znění (dále jen „zákon“), tento svůj jednací řád:

§ l – Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád ZM v souladu se zákonem upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění přijatých usnesení, jakož i další otázky.
(2) O otázkách, upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách, rozhoduje ZM v mezích platných právních předpisů.
(3) Zasedání ZM jsou veřejná.

§ 2 – Pravomoci zastupitelstva města

(1) Pravomoci zastupitelstva města jsou definovány v § 84 a § 85 zákona.
(2) Zastupitelstvo města Zubří stanovuje Radě města Zubří rozsah pro provádění rozpočtových opatření ve výši do 100.000,-Kč na jednotlivých paragrafech*.

§ 3 – Svolání zasedání zastupitelstva města

(l) Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání ZM svolává a zpravidla řídí starosta. Svolá je nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání. Požádá-li o to alespoň  jedna třetina  členů ZM, přednosta Okresního úřadu1) nebo hejtman kraje, starosta  je povinen  svolat zasedání ZM nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena na MěÚ*.
(2) Nesvolá-li starosta  zasedání ZM podle odstavce l, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZM.

§ 4 – Příprava zasedání zastupitelstva města

(l) Přípravu zasedání ZM organizuje starosta města. Body programu pro jednání ZM navrhují: rada města, starosta, místostarosta, členové ZM, tajemník, vedoucí odborů MěÚ.
Starosta stanoví zejména:
a) dobu a místo jednání,
b) zodpovědnost za zpracování a  předložení odborných podkladů,
c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.
(2) Po předložení návrhů bodů programu a po jejich projednání sestaví starosta program zasedání a písemnou pozvánku.
(3) Písemné  materiály dle připraveného programu, určené pro zasedání ZM, předkládá navrhovatel v počtu  22 výtisků prostřednictvím MěÚ tak, aby byly členům ZM a tajemníkovi MěÚ doručeny nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání ZM .
(4) Materiály pro zasedání ZM v hlavních bodech programu obsahují:
a) název materiálu,
b) důvodovou zprávu,
c) návrh usnesení.
(5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
a) zhodnocení dosavadního stavu,
b) odůvodnění navrhovaných opatření.
(6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZM komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
(7) O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM informuje MěÚ nejpozději 7 dnů před zasedáním, a to na úřední desce, prostřednictvím místního rozhlasu, ve vývěsních skříňkách, popř.prostřednictvím místního tisku.

§ 5 – Účast členů zastupitelstva města na zasedání

(1) Členové Zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením  důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
(2) Účast na zasedání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6 – Program zasedání

(l) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory.
(2) Na zasedání ZM může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program, a o návrzích,  o jejichž zařazení rozhodlo ZM.
(3) Starosta sdělí návrh programu zasedání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje ZM hlasováním. V případě, že nový bod programu nebo některý bod původního programu nelze řádně projednat bez dodatečných podkladů, ZM může rozhodnout o zařazení tohoto
bodu do programu některého z příštích zasedání ZM a jmenovat člena ZM, příp.jinou osobu, zodpovědnou za zajištění dodatečných podkladů.
(4) Rozhodnutí ZM je závazné pro radu města při stanovení návrhu programu určeného zasedání.
(5) Požádá-li o zařazení bodu člen ZM písemně, zařadí se požadovaný bod do programu nejbližšího zasedání ZM. Pokud rada města nevyhoví, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom ZM.

§ 7 – Průběh zasedání zastupitelstva města

(l) Zasedání ZM řídí zpravidla starosta, případně jiný člen ZM pověřený starostou (dále jen „starosta“).
(2) Starosta zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání, řídí  hlasování, jeho  výsledek zjišťuje a
vyhlašuje. Dbá o to, aby  zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
(3) Není-li v době stanoveného začátku zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, posouvá se začátek jednání o jednu hodinu. Pokud ani po uplynutí této doby není přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM nebo v průběhu zasedání klesne pod tuto nadpoloviční většinu, ukončí předsedající zasedání a starosta svolá náhradní zasedání do 15 dnů k témuž, případně zbývajícímu programu. V tomto případě se k pozvánce na zasedání již nepřikládají žádné materiály k projednání.
(4) V zahajovací části zasedání starosta  prohlásí, že zasedání ZM bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno. Konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit  program zasedání, jmenuje zapisovatele zasedání, určí dva členy ZM ověřovateli  zápisu z  tohoto zasedání, nechá zvolit tříčlennou  návrhovou komisi. Poté sdělí, zda byly k zápisu z předchozího jednání vzneseny námitky, a pokud byly, uvede jaké.
(5) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich ZM na svém nejbližším zasedání po vyjádření ověřovatelů.
(6) Zápis z předchozího jednání  je uložen na MěÚ k nahlédnutí.
(7) Úvodní slovo k jednotlivým bodům programu přednese předkladatel.
(8) Do rozpravy se přihlašují členové ZM písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi  ZM, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
(9) Do rozpravy se mohou přihlásit tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ nebo další zaměstnanci města písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Starosta jim udělí  slovo poté, co byla ukončena rozprava členů ZM. Délka jejich vystoupení by neměla přesáhnout dobu 5 minut.
(10) Starosta předkládá ZM k rozhodnutí usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen  věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. ZM rozhodne o věci hlasováním.
(11) Zastupitelstvo města může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.
(12) Do diskuse k projednávaným bodům se mohou členové ZM přihlásit jenom  do  konce rozpravy.
(13) Nikdo, komu starosta neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.
(14) Zastupitelstvo města se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu zasedání, např.:
a) nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát  než dvakrát,
b) doba diskusního vystoupení se stanovuje maximálně na 3 minuty, u předkladatele maximálně na 5 minut,
c) technické poznámky se stanovují na dobu max.1 minuty.
(15) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZM; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

§ 8 – Střet zájmů

(1) Člen ZM, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité věci mohl pro něj, osobu blízkou, pro osobu již zastupuje, znamenat výhodu či škodu, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání.
(2) O existenci důvodu pro vyloučení z projednávání a rozhodování rozhoduje ZM.

§ 9 – Dotazy členů zastupitelstva města

(l) Členové ZM mají právo obracet se s dotazy,  připomínkami  a  podněty na radu města, na její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek a požadovat od nich vysvětlení.
(2) Na dotazy a  připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky, jejichž obsah  vyžaduje  prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví  písemně, nejdéle do 30 dnů.
(3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada města následujícímu zasedání ZM. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením  jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko ZM.
(4) Uplatněné dotazy na zasedání ZM se zaznamenávají v zápise a je o nich a o jejich vyřízení vedena evidence u MěÚ.
(5) Po skončení  diskuse následuje případné projednání usnesení dle §12 tohoto jednacího řádu.

§ 10 – Účast občanů na zasedání zastupitelstva města

(l) Občané města, kteří dosáhli věku l8 let, a dále ty fyzické osoby, které vlastní na území města nemovitost, mají právo:
a) vyjadřovat na zasedání ZM svá stanoviska k projednávané věci,
b) vyjadřovat se písemně ve lhůtě 15 dnů nebo ústně na zasedání ZM k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu,
c) nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů ZM a pořizovat si z nich výpisy,
d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti; je li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů města, musí být projednána na zasedání ZM do 60 dnů, nejpozději do 90 dnů*.
(2) Účast na zasedání ZM stvrzují občané a vlastníci nemovitostí dle odst.1 podpisem do zvláštní listiny přítomných.
(3) Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávané věci uplatňují občané města a vlastníci nemovitosti dle odst.1 po rozpravě členů ZM k dané věci, starosta udělí slovo postupně těm občanům, kteří se přihlásí písemně nebo zvednutím ruky.
(4) Uplatněné připomínky, dotazy a pod. občanů města a vlastníků nemovitostí dle odst.1 přednesené na zasedání se zaznamenávají v zápise a je o nich a o jejich vyřízení vedena evidence MěÚ.

§ 11 – Péče o nerušený průběh zasedání

(l) Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, starosta může vykázat ze zasedací síně rušitele zasedání.
(2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, starosta mu odejme slovo.

§ 12 – Usnesení ze zasedání zastupitelstva města

(l) Návrh usnesení předkládá ZM předkladatel. Pokud byly během projednávání přijaty pozměňující návrhy a doplňky, zpracuje návrhová komise nové znění návrhu na usnesení.
(2) Usnesení musí odpovídat výsledkům a závěrům jednání, text usnesení musí být přesný, stručný, jasný, konkrétní a kontrolovatelný.
(3) Usnesením  ZM se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi,  jiným členům ZM a radě města.
(4) Usnesení ZM podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady města. MěÚ vyhotoví do tří  pracovních dnů od podepsání usnesení potřebný počet vyhotovení, která doručí všem členům ZM.
(5) Zveřejnění usnesení ZM se provádí do 5 dnů po skončení  jednání, a to vyvěšením na úřední desce a ve vývěsních skříňkách, příp. v místním  tisku.

§ 13 – Hlasování

(l) Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému  usnesení, rozhodnutí  nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční  většiny všech  členů ZM.
(2) Vyžaduje-li  povaha usnesení, aby ZM hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta.
(3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
(4) V  případě, že je předložen návrh usnesení  v několika variantách, hlasuje ZM nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.  Schválením  jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
(5) Jestliže žádný z předložených návrhů nezískal k projednávanému bodu programu při hlasování potřebnou většinu,  může se ZM na návrh starosty usnést na dohodovacím řízení.  Starosta v tomto případě vyzve volební strany, aby  jmenovaly po jednom  zástupci pro toto řízení a zasedání ZM přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví  přerušené zasedání ZM, přednese upravený návrh a dá o něm  hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, starosta konstatuje, že návrh usnesení k danému bodu nebyl schválen.
(6) Pokud není  přijat návrh na tajné hlasování a pokud tajné hlasování nevyplývá ze zákona, hlasuje  se veřejně.

§ 14 – Ukončení zasedání zastupitelstva města

Starosta prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program vyčerpán a bylo  přijato usnesení. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů ZM pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných závažných důvodů,  zejména nastaly-li  skutečnosti znemožňující nerušené
jednání; v těchto případech zasedání  svolá znovu do l5 dnů*.

§ 15 – Pracovní komise

(l) Pro přípravu stanovisek a expertiz může ZM zřídit pracovní komisi.
(2) Do této pracovní  komise ZM zvolí své členy (z nichž jeden  je pověřen vedením  komise) a  podle potřeby další odborníky a experty.
(3) Funkce pracovní komise končí splněním úkolu, pro který byla zřízena, nejpozději s ukončením zasedání ZM, na  kterém se daná problematika projednávala.

§ 16 – Orgány zastupitelstva města

(1) Zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen ZM.
(2) Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZM, za svou činnosti jsou výbory odpovědné ZM. O své činnosti pořizují zápis, který předkládají Zastupitelstvu města. Usnesení výborů se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.
(3) Počet členů výborů je lichý, nejméně tříčlenný. Členy finančního a kontrolního výboru nesmí být starosta, místostarosta, tajemník, osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MěÚ.

§ 17 – Organizačně technické  záležitosti zasedání zastupitelstva  města

(l) O průběhu zasedání ZM se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá MěÚ. MěÚ vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. Ze zasedání se pořizuje rovněž zvukový záznam, případně i částečný obrazový záznam. Zvukový záznam může být vymazán nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne zasedání ZM.
(2) Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
(3) Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí  je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
(4)V zápisu se uvádí:
a) den a místo zasedání,
b) hodina zahájení a ukončení,
c) počet přítomných členů ZM,
d) doba přerušení,
e) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
f) jména  zapisovatele, ověřovatelů  zápisu a členů návrhové komise,
g) program zasedání,
h) průběh rozpravy se jmény řečníků,
i) podané návrhy,
j) průběh a výsledek hlasování,
k) podané dotazy a návrhy,
l) závěry přijaté k jednotlivým bodům,
m) přijatá usnesení
a další  skutečnosti,  které by se podle rozhodnutí členů ZM měly stát součástí zápisu.
(5) Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů* po skončení zasedání ZM. Musí  být uložen na MěÚ k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.
(6) O námitkách člena ZM proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZM.

§ 18 – Zabezpečení a kontrola usnesení

(1) Městský úřad zajišťuje organizační opatření k zabezpečení usnesení ZM a dále zajišťuje případné návrhy radě města.
(2) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta, místostarosta, tajemník. Zprávu o plnění bodů usnesení,  jejichž termín splnění předcházel termínu zasedání ZM, a zprávu o plnění usnesení, jejichž  termín ještě trvá, podává starosta nebo místostarosta na zasedání ZM.
(4) Starosta nebo místostarosta informuje ZM o důvodech,  které vedly k případnému  nesplnění usnesení, a navrhne opatření.

§ 19 – Závěrečná ustanovení

(1) Tento jednací  řád schválilo ZM na svém 1.(ustavujícím)  zasedání, konaném dne 15.11.2002.
(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto jednacího řádu pozbývá platnosti a účinnosti jednací řád obecního zastupitelstva schválený dne 27.11.2000.
(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení s výjimkou označených ustanovení, která nabývají účinnosti 1.1.2003.

Sdílet.

About Author