Přímý přenos 3. zasedání Zastupitelstva města Zubří 15.12.2022 15:00

0

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Obecně závazná vyhláška města Zubří o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
6. Rozpočet 2023
7. Programová podpora města 2023
8. Odměny pro členy výborů a komisí
9. Prominutí dluhu nájmu Handball club Zubří
10 . Program rozvoje města PRO 2021 – 2025 – aktualizace
11. Ustanovení určeného zastupitele pro ÚP
12. Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. – zastupování ve
výběrové komisi MAS
13. Bezúplatný převod pozemků – část p.č.5453 a p .č.5454 –
Zlínský kraj
14. Majetkoprávní vypořádání pozemků – Zlínský kraj
15. Informace o činnosti finančního výboru
16. Diskuze
17. Závěr

Sdílet.

Zanechat komentář