Nápady pro Zubří – Participativní rozpočet 2021

0

Participativní rozpočet je forma demokratického rozhodování, kdy mají jednotlivci možnost navrhnout způsob využití části veřejných financí ve prospěch určité oblasti nebo komunity. Umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Zastupitelstvo města vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město realizovat. Cílem participativního rozpočtu není jen rozdělení určitého množství peněz, ale jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, pracují či studují. Ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet a také naučit radnici způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

V rámci našeho participativního rozpočtu – Nápady pro Zubří – využijeme rozdělení města do pěti volebních okrsků. Na každý okrsek je pro rok 2022 plánovaná částka do výše 100 000 Kč na jeden návrh. Podat návrh může každý občan města Zubří starší 15 let (ročník 2006 a níže) a to v libovolném množství v rámci celého území města. Chceme zapojit i mladé lidi, kterým sice chybí zkušenosti, ale na druhé straně netrpí stereotypem a mají neotřelé nápady. Zároveň tím vzbudíme zájem mladých lidí o své okolí, město a veřejné záležitosti. Obecně by participativní rozpočet mohl přispět k tvorbě aktivní občanské společnosti v našem městě.

Co je zapotřebí k přihlášení návrhu

 1. Mít nápad.
 2. Být fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm v Zubří. Podmínka věku je stanovena na ročník 2006 a nižší, tj. mohou se zapojit i občané věku 14 let, kteří budou mít 15 let do 31. 12. 2021 včetně.
 3. Zvolit místo realizace projektu na pozemcích nebo v budovách ve vlastnictví města Zubří.
 4. Zaslat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku.

Okruhy podporovaných aktivit

V rámci participativního rozpočtu je možné předkládat investiční projekty inovativního charakteru, jako například:

 • úpravy veřejného prostranství
 • výsadba zeleně
 • instalace odpadkových košů, informačních tabulí, laviček
 • prostory pro efektivní činnost spolků
 • jiné – nápadům a podnětům se meze nekladou!

Kompletní podoba návrhu

Podání návrhu je nutné učinit pomocí řádně vyplněného formuláře. Kompletní projekt musí obsahovat:

 • název
 • zkrácený popis
 • jméno a příjmení předkladatele
 • kontaktní údaje (číslo telefonu, e-mail)
 • lokalizace místa, kterého se návrh týká
 • popis současného stavu a stavu zamýšleného
 • volitelné přílohy (fotodokumentace, položkový rozpočet aj.)
 • předpokládané náklady akce

Každý projekt bude kontrolován z hlediska formálních náležitostí a dle níže uvedených kritérií. V případě chybějících informací bude předkladatel vyzván k doplnění.

Termín a způsob předložení návrhů

Občané mohou předkládat své návrhy od 1. do 30. června 2021 a to buď:

 • písemně – vyplněný formulář, který je součástí květnových ZN, je možné odevzdat na podatelně Městského úřadu Zubří v obálce označené Participativní rozpočet nebo poslat poštou na adresu Městský úřad, U Domoviny 234, Zubří, PSČ 756 54.
 • elektronicky – formulář je dostupný také na webových stránkách města. Oskenovaný formulář je rovněž možné zaslat na adresu podatelna@mesto-zubri.cz.

Kritéria pro zařazení návrhu do veřejného hlasování

 1.  Řádně vyplněná přihláška dodaná v termínu.
 2.  Celkové výdaje nepřekročí stanovenou částku 100 000 Kč vč. DPH na jeden návrh.
 3.  Návrh musí být realizovatelný.
 4.  Projekt bude realizován na pozemcích či v budovách ve vlastnictví města Zubří.
 5.  Posouzení z hlediska efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.

Komise bude posuzovat jednotlivé projekty dle těchto kritérií s maximální snahou o zařazení projektů do veřejného hlasování. Pokud nebude možné projekt zařadit do hlasování, pak bude tato skutečnost řádně zdůvodněna a vysvětlena předkladateli. Každý podaný projekt a tedy de facto podnět od občanů má svou hodnotu a váhu.

Prezentace a hlasování o návrzích

Schválené návrhy, které budou odpovídat stanoveným kritériím, budou prezentovány v dostupných sdělovacích prostředích města Zubří (Zuberské noviny, webové stránky, FB apod.). Hlasování, které se uskuteční v období září – říjen 2021, se budou moct zúčastnit všichni občané Zubří starší 15 let (pravidlo věku je stejné jako u podání návrhů). Konkrétní termín, způsob a podmínky hlasování budou upřesněny.

Zdroje informací

V případě potřeby vysvětlení informací, vyjasnění podmínek či pomoci s podáním návrhu můžete kontaktovat:

Aleš Měrka, místostarosta
Telefonní číslo: + 420 725 490 449
E-mail: merka@mesto-zubri.cz

Harmonogram participativního rozpočtu „Nápady pro Zubří“

Přihlašování návrhů 1. až 30. června 2021 Od 1. června 2021 běží příjem návrhů projektů do participativního rozpočtu města Zubří. Formulář najdete na webových stránkách města Zubří, v příloze Zuberských novin a na FB města. Vyplňte jej a odešlete. Pokud máte nápad na zlepšení ve městě, tak neváhejte a zapojte se!
Kontrola náležitostí červenec 2021 Každý projekt projde kontrolou formálních náležitostí a realizovatelnosti ze strany MěÚ Zubří a komise pro participativní rozpočet. V této fázi je potřebná součinnost předkladatele – např. z důvodu doplnění a upřesnění informací.
Prezentace projektů srpen až září 2021 Každý projekt, který projde hodnocením a kontrolou, bude prezentován v dostupných sdělovacích prostředcích města (ZN, FB, webové stránky). Občané získají potřebné informace o projektech a budou moct o nich informovaně hlasovat.
Hlasování září/říjen 2021 Projekty v participativním rozpočtu budou zařazeny do veřejného hlasování, ze kterého vzejdou vítězné návrhy. Způsob, čas a podmínky hlasování budou ještě upřesněny.
Realizace rok 2022 Vítězné projekty realizuje MěÚ Zubří v průběhu následujícího roku. Celkem bude z rozpočtu města na rok 2022 alokována částka 500 tis. Kč vč. DPH.

                                                       Svůj nápad můžete vložit ZDE

Anna Oplatková, Aleš Měrka, Matěj Mizera

 

formular_interaktivni ke stažení ZDE

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář