Záznam Zastupitelstvo Města Zubří 23.4.2020

0

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Darování pozemků – pan Hlisnikowski
6. Směna nemovité věci – části pozemku – paní Pobořilová – stažen
7. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.2320 – pan Němec
8. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.4093/25 – Pastorkovi
9. Místní akční skupina Rožnovsko – delegování
10. Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM
11. Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
12. Účetní uzávěrka města Zubří k 31.12.2019
13. Závěrečný účet 2019
14. Souhlas se spolufinancování Zubří – dopravní automobil
15. Schválení záměru na zřízení práva stavby na části p.č.941/1
16. Schválení smlouvy o zřízení práva stavby FC Zubří, z.s.
17. Dotace z rozpočtu města > 50.000 Kč
18. Diskuse

1.

2. – 3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.-11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Sdílet.

Zanechat komentář