ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 19.12.2019

0

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Rozpočet pro rok 2020
6. Aktualizace Programu rozvoje města Zubří 2016 – 2020
7. Změna sídla MA Zubří s.r.o.
8. Odměny pro členy výborů a komisí
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11. Souhlas s podáním žádosti o dotaci – školní hřiště ZŠ TG Masaryka – vložen
12. Obecně závazná vyhláška o odpadech
13. Kupní smlouva – pan Libor Zeman
14. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.4093/25 – vyhlášení záměru
15. Jednací řád Kontrolního výboru ZM Zubří
15. Diskuse

1.-3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zdroj: TV beskyd

Sdílet.

Zanechat komentář