Záznam zastupitelstvo města Zubří 6.6.2019

0

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Prodej nemovité věci – pozemků p.č.3973/100 a p.č.3973/101 – pan Hrachovec a pan Folta – vyhlášení záměru
6. Prodej nemovité věci – pozemku p.č.2537 – pan Kocourek – vyhlášení záměru
7. Prodej nemovité věci – části pozemků p.č.613 a p.č.664 – Lesy ČR, s.p. – vyhlášení záměru
8. Obecně závazná vyhláška o čistotě a pořádku
9. Účetní závěrka města Zubří k 31.12.2018
10. Závěrečný účet 2018
11. Dodatky ke kupním smlouvám pro ČŘB I.
12. Smlouvy o financování provozu Multifunkční areálu
13. Rozpočtové opatření č. RO ZM 3/2019
14. Diskuze

Bod 1. – 3.

Bod 4.

Bod 5.

Bod 6.

Bod 7.

Bod 8.

Bod 9.

Bod 10.

Bod 11.

Bod 12.

Bod 13.

Bod 14.

Sdílet.

Zanechat komentář