Informace k voličským průkazům

0

                                                        Voličský průkaz

 

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat městský úřad o vydání voličského průkazu. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tzn. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Voliči s trvalým pobytem v Zubří zapsaní v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném u MěÚ Zubří mohou požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadě v Zubří:

  • na matrice u paní Bc. Evy Nečyporukové, tel. č. 571 757 058, 724 476 629.

 

  • na sekretariátu starosty u paní Ing. Michaely Wrobelové tel. č. 571 757 051, 724 096 172.

O voličský průkaz může požádat i občan jiného členského státu EU, pokud je zapsán v seznamu voličů.

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobně nejpozději do května 2019 do 16:00 hodin

 

  • písemně tak, aby byla žádost doručena Městskému úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města (ID datové schránky: pegbuzc).

 

Městský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019 a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

 

 

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář