Informace k volbám pro občany:

0

 

Volby do zastupitelstev obcí i do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14:00 h – do 22:00 h a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 h. případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, pak v pátek 12. října 2018 od 14:00- 22:00 h a v sobotu 13. října 2018 od 8:00 h do 14:00 h.

Voličem je: občan ČR, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt. Občan jiného členského státu EU, který nejpozději 6. října dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič musí ve volební místnosti: prokázat svou totožnost a státní občanství: platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva: bude pro město Zubří vytištěn jednostranně. Bude Vám dodán Českou poštou na adresu trvalého bydliště. V každé volební místnosti bude vzorový hlasovací lístek.

Hlasovací lístky pro Senát parlamentu ČR: budou vytištěny s jednotlivými kandidáty a budou Vám dodány Českou poštou do schránky, na adresu trvalého bydliště. V každé volební místnosti bude rovněž vzorový hlasovací lístek.

Hlasovací lístky bude možné vydat i v okrskových volebních komisích.

Způsob hlasování pro zastupitelstvo: volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou šedou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Počet členů do zastupitelstva města Zubří je 21 členů. (je také uveden v záhlaví hl. lístku)

 

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. (Tímto je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hl. lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno).
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoliv volební strany. (Nejvýše je tedy možno označit 21 kandidátů)
  3. Kombinovat oba dva způsoby: označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. (V tomto popsaném případě, je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hl. lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

 

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty.

 

Pro zastupitelstvo budou sloužit šedé úřední obálky, pro senát pak žluté úřední obálky.

 

 

Způsob hlasování u senátních voleb: volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou žlutou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Vybere jednoho z kandidátů, vloží ho do obálky a tuto úřední obálku s vloženým hl. lístkem vloží volič před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Volební schránky budou čitelně označeny – jak pro komunální volby, tak pro senátní volby.

Hlasování mimo volební místnost: (na adrese trvalého pobytu): ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat níže uvedené kontaktní osoby a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Volební komise v takovém případě vyšle na adresu trvalého pobytu voliče své členy s přenosnou volební schránkou, výpisem ze seznamu voličů, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Kontaktní osoby: Ing. Michaela Wrobelová 571 757 051, 724 096 172, Ing. Petr Pleva 571 757 064, 727 821 712

V den voleb prosím volejte do volebních místností: ze

  1. Muzeum Zubří (Bc. Erika Ondřejová) – 702 183 234
  2. Klub Zubří (Ing. Ivana Fryšová) 724 093 504
  3. MěÚ Zubří (Ing. Michaela Wrobelová) 724 096 172
  4. Horní škola (Bc. Eva Nečyporuková) 724 476 629
  5. MŠ Staré Zubří (Mgr. Pavel Paseka) 724 476 630

Volit na voličský průkaz popř. formou zápisu do zvláštního seznamu voličů ve volbách do zastupitelstev obcí nelze!

 

Ing. Michaela Wrobelová

 

 

 

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář