Informace o průběhu rekonstrukce Sportovní haly Zubří

0

 Rekonstrukce haly Zubří

Na rekonstrukci sportovní haly v Zubří vykonávám činnost technického dozoru investora a na základě množících se dotazů týkajících se způsobu realizace, zpoždění a navýšení ceny díla považuji za nutné uvést skutečnosti týkající se průběhu stavby. Dne 22. 5. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli, který začal realizovat práce v rekonstruovaných šatnách a zahájil přípravu nejdůležitější a nejproblematičtější části, a to zajištění zvýšení únosnosti stávající ocelové konstrukce střechy haly, která spočívala v posílení nosných prvků střešní konstrukce. Statický návrh byl zpracován autorizovaným statikem, který vycházel z předpokládaného řešení a stavu konstrukcí, které byly z větší části zakryty. Pro naprosto přesné zpracování dokumentace na posílení konstrukcí by musel být kompletně rozebrán podhled haly, a velká část střešního pláště, což vzhledem k provozování haly nebylo možné. Pro realizaci posílení ocelové konstrukce bylo nutné použití montážních plošin s hmotností přesahující 6 tun. Z tohoto důvodu byly provedeny sondy pro zjištění stavu podlahového roštu.

 

Přizvaný statik po zhodnocení stavu roštu hrací plochy vydal stanovisko, ve kterém sdělil, že rošt a podlahová konstrukce je ve špatném stavu a že použitím plošin dojde k prolomení původního roštu a pádu plošiny s pracovníky provádějícími práce. Riziko smrtelného úrazu není přijatelné v žádné situaci a jiné technické řešení provedení posílení konstrukce nebylo možné. Z tohoto důvodu byla objednatelem odsouhlasena demontáž stávající hrací plochy. Do odsouhlasení demolice hrací plochy objednatelem byla konstrukce neporušená, to znamená, že nebyla narušená vlivem vjetí techniky na plochu, což je doloženo množstvím fotografií pořizovaných v průběhu realizace (přiložené foto). Další práce nad rámec smlouvy o dílo byly vyvolány nově zjištěným stavem konstrukcí, které byly v době zpracování dokumentace zakryty, a projekční řešení předpokládalo jiný stav. K jinému než projektovanému stavu konstrukcí byl vždy přivolán statik, který musel provést nové dílčí řešení a vydat revizi projektové dokumentace, podle které mohla rekonstrukce pokračovat. Tyto skutečnosti byly také zásadní pro termíny plnění díla a měly rovněž vliv na cenu díla. Věřím, že tyto informace dostatečně dokládají důvody demontáže hrací plochy, zpoždění díla i navýšení ceny.

                                Screenshot 2017-12-11 11.05.18                                Screenshot 2017-12-11 11.05.24

 

Jaroslav Fabián

TDI stavby Rekonstrukce haly Zubří

 

 

Informace o průběhu Rekonstrukce Sportovní haly Zubří

Od začátku června tohoto roku probíhá rekonstrukce naší sportovní haly. Na základě veřejné soutěže je zhotovitelem stavby společnost OHL ŽS, a. s., která nacenila stavbu na 39.784.916 Kč bez DPH, když dle položkového rozpočtu projektanta s tabulkovými cenami (rok 2016) byla tato stavba naceněna na 49.996.418 Kč bez DPH. V průběhu stavby došlo k mnohým operativním změnám, které byly vyvolány zejména nemožností projektanta předem bez destrukce přesně vyhodnotit defekty v konstrukci střechy. Výraznou změnou se stala výměna povrchu, o které se píše na jiném místě těchto ZN.

V důsledku toho se předpokládá, že celková cena díla bude zhotovitelem vyfakturována ve výši kolem 47 mil. Kč bez DPH, z čehož výměna povrchu hrací plochy zahrne 3,44 mil Kč bez DPH. Na financování rekonstrukce je schválena dotace OPŽP z programu č. 11531 – Operační program životní prostředí 2014- 2020 ve výši 10 373 799,48Kč a dotace ze Zlínského kraje ve výši 2 000 000 Kč. Dále byl projekt vybrán k financování prostřednictvím dotace MŠMT ČR – výše dotace bude záležet na objemu prací na projektu v roce 2018. Plánované ukončení prací je konec ledna 2018.

EO, město Zubří

 

Reporáž TV Beskyd z 25. 7. 2017


 

Reporáž TV Beskyd z 21. 11. 2017


Autor fotek: Aleš Měrka a Josef Randus

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář