ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 29.8.2019

0

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zubří – schválení plánu
společných zařízení a soupis nových pozemků pro LV č.10001
6. Petice – „Za okamžitý zákaz projíždění aut s dřevem ulicemi Na
Galičky a Starozuberská Zubří”
7. Prodej nemovité věci – pozemku p.č.2537 – pan Kocourek
8. Prodej nemovité věci – části pozemků p.č.613 a p.č.664 – Lesy
ČR, s.p.
9. Směna nemovité věci – pozemků – pan Pohořelský
10. Obecně závazná vyhláška o čistotě a pořádku
11. Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
12. Závěrečný účet Sdružení Mikroregionu Rožnovsko
13. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města
14. Odměny pro členy komisí
15. Rozpočtové opatření RO ZM č.5/2019
16. Volba předsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva
města
17. Jednací řád Zastupitelstva města Zubří
18. Diskuse

Bod 1.-3.

Bod 5.

Bod 6.

Bod 7.

Bod 8.

Bod 9.

Bod 10.

Bod 11.

Bod 12.

Bod 13.

Bod 14.

Bod 15.

Bod 16.

Bod 17.

Bod 18.

Sdílet.

Zanechat komentář