Placení místního poplatku za odpad 2018

0

Platba místního poplatku

V lednovém čísle ZN jsme informovali občany města, že v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích schválilo dne 14. 12. 2017 zastupitelstvo města OZV č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde nejzásadnější změnou je splatnost poplatku – ta se posunula na 30. listopad.

Jedním z hlavních důvodů posunu splatnosti je snaha o minimalizaci případů, kdy doposud docházelo k mnoha rozdílům vůči vyměřenému poplatku studentům ve vztahu k úlevě z místního poplatku.

Úlevu od poplatku ve výši 50% mají studenti denního studia (SŠ, VŠ), kteří studují a zároveň přechodně bydlí mimo město po dobu obou pololetí (semestrů) v daném roce.

Úleva od poplatku bude uznána až po předložení potvrzení o studiu za oba dva semestry. Proto je vhodné poplatek za tyto studenty platit až po předložení obou potvrzení čili nejdříve v měsíci září.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Složenky pro všechny poplatníky se budou rozesílat v průběhu června a července. Proto prosíme občany, aby na placení nezapomněli, ale na druhou stranu je na úhradu dostatek času. Znovu opakujeme, že preferujeme platbu bezhotovostní, která oběma stranám ušetří čas.

Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad musí platit všichni občané města, tzn. i ti, kteří mají adresu trvalého pobytu na ohlašovně (U Domoviny 234). Povinnost platit poplatek v Zubří mají totiž i ti, kteří mají pobyt hlášen na ohlašovně, ale prokazují ubytování v jiné obci či jiném městě. Jelikož počet těchto dlužníků i přes snahu správce poplatku neklesá, přistupuje město k zahájení exekučního vymáhání.

Zároveň bude zahájeno šetření ve věci místního poplatku ze psa, protože je zřejmé, že ne všichni držitelé psů plní svou poplatkovou povinnost. V rámci tohoto se uvažuje kromě místního šetření využít i institutu poskytování informací správci daně třetími osobami.

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář